Generalforsamling 17. juni kl. 19.00

Den ordinære generalforsamlings dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed for det kommende år.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der skal vælges mindst 5 medlemmer, som alle skal være fyldt 18 år.  Såvel aktive som passive medlemmer kan vælges ind i bestyrelsen.

Der vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i lige år og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i ulige år.

Alle valg er for en 2 års periode.

Der henstilles til at formand og kasserer ikke går ud af bestyrelsen i samme år.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.
  2. Valg af kasserer for to år.
  3. Valg af revisor for et år.
  4. Valg af revisorsuppleant for et år.

 

Indkaldt via Nyhedsbrev af 22. maj 2019

Kategorier: NYHEDER