Vedtægter for Sydsjællands Håndbold Klub

 

 • §1

Navn og Hjemsted

Stk. 1             Klubbens navn er Sydsjællands Håndboldklub.

Stk. 2             Klubben er stiftet den 10. marts 1999.

Stk. 3             Klubbens hjemsted er Vordingborg kommune.

Stk. 4             Klubbens primærfarve er grøn og sort.

 

 • §2

Formål

Stk. 1             Foreningens formål er:

At dyrke håndbold og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til håndbolden. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage et medansvar for foreningen.

 

 • §3

Tilhørsforhold

Stk. 1             Foreningen er tilsluttet DGI Storstrømmen og HRØ.

 

 • §4

Medlemmer

Stk. 1             Enhver person som kan tilslutte sig foreningens formål, og som ikke er i kontingentrestance i andre klubber, kan blive aktivt eller passivt medlem, med mindre der er motiverede begrundelser til hinder herfor. Bestyrelsen afgør til enhver tid dette.

Stk. 2             Medlemskab som aktivt eller passivt medlem erhverves ved indbetaling af det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte kontingent.

Stk. 3             Såfremt særlige økonomiske og sociale forhold taler herfor, kan et medlem fritages for kontingent. Såfremt medlemmet er over 18 år, kræves der ligeledes at medlemmet yder en ekstraordinær indsats for foreningen, før denne kan gives nedsat kontingent.

Stk. 4             Såfremt et medlem ikke inden 1 måned efter sidste rettidige indbetalingsdato har betalt det af foreningen opkrævede kontingent, eller opnået en aftale med kassereren om betaling, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen og er derfor ikke længere spilleberettiget. Det påhviler kassereren at orientere bestyrelsen herom.

Stk. 5             Ved optagelse i foreningen skal navn, fødselsdato, adresse, mailadresse og telefonnummer opgives til bestyrelsen, ligesom enhver flytning straks skal meddeles denne skriftligt.

Stk. 6             Bestyrelsen kan efter egen vurdering hædre en særlig fortjenstfuld indsats ved at indstille en person som æresmedlem. Denne indstilling skal forelægges og vedtages på næstfølgende generalforsamling.

Stk. 7             Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. En sådan eksklusion skal være velbegrundet og meddeles medlemmet skriftligt. Det ekskluderede medlem kan på skriftligt forlangende få afprøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 

 • §5

Foreningens myndighed

Stk. 1             Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2             Foreningens bestyrelse består af minimum 5 personer, som vælges på generalforsamlingen, og som konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 3             Bestyrelsen udpeger efter behov en kontaktperson til kommunen eller anden offentlig myndighed.

Stk. 4             Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen af bestyrelsen er til stede.

Stk. 5             Bestyrelsen er forpligtet til at indstille en regnskabskyndig person til valg som kasserer på generalforsamlingen. Denne indtræder som medlem af bestyrelsen og har stemmeret på lige fod med de andre medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 6             Der skal føres referat ved Generalforsamling og bestyrelsesmøder.

 

 • §6

Generalforsamling

Stk. 1             Ordinær generalforsamling afholdes årligt i august måned.

Stk. 2             Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen finder dette påkrævet, eller såfremt mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom. En sådan anmodning skal være vedlagt forhandlingsemne.

Stk. 3             Såvel ordinær som ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel til klubbens aktive og passive medlemmer samt opslag på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde dagsorden for generalforsamlingen som anført under §6 stk. 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal minimum indeholde de forhandlingsemner som nævnt under § 6 stk. 2.

Stk. 4             Eventuelle forslag der ønskes behandlet på ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5             Den ordinære generalforsamlings dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse og drøftelse budget for det kommende regnskabsår.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der skal vælges mindst 5 medlemmer, som alle skal være fyldt 18 år.  Såvel aktive som passive medlemmer kan vælges ind i bestyrelsen.

Der vælges minimum 2 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i lige år og minimum 3 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i ulige år.

Alle valg er for en 2 års periode.

Der henstilles til at formand og kasserer ikke går ud af bestyrelsen i samme år.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.
 2. Valg af kasserer for to år.
 3. Valg af revisor for et år.
 4. Valg af revisorsuppleant for et år.
 5. Eventuelt.

Stk. 6             Stemmeberettigede på såvel de ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger er alle medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, er fyldt 16 år, og har været medlem af foreningen i minimum 3 måneder og ikke er i kontingent restance.

Stk. 7             Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 8             For afstemningen på en generalforsamling gælder:

 • Et medlem udgør en stemme.
 • Et medlem af foreningen kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemme til et andet medlem af foreningen, såfremt vedkommende er forhindret i fremmøde. Fuldmagten, der skal forelægges dirigenten ved generalforsamlingens start, skal være skriftlig og dateret med underskrift og kan kun gives til brug for forestående generalforsamling.
 • Ingen kan som medlem og/eller som fuldmægtig for andre afgive mere end to stemmer.

Stk. 9             Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, der kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Stk. 10            Alle afstemninger skal være skriftlige såfremt et medlem kræver dette.

Stk. 11            Der føres et beslutningsreferat af generalforsamlingen. Dette skal senest 14 dage efter generalforsamlingen være renskrevet og underskrevet af dirigenten og bestyrelsen.

 • §7

Regnskab

Stk. 1             Foreningens regnskab, som følger perioden 1. juli til 30. juni, føres af kassereren.

Stk. 2             Foreningens årsregnskab kan efter anmodning udleveres til medlemmerne.

Stk. 3             Under ansvar overfor bestyrelsen, skal kassereren føre foreningens regnskab, således dette opfylder de i folkeoplysningsloven anførte krav om bogføring.

Stk. 4             Regnskabet skal indeholde driftsregnskab med anførsel af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver.

Stk. 5             Foreningens kasserer skal i så god tid som muligt i det efterfølgende regnskabsår, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til den af generalforsamlingen valgte revisor.

                      Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontoopgørelser.

                      Revisoren reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik og afleverer det reviderede regnskab til kassereren i god tid før generalforsamlingen.

Stk. 6             I forbindelse med et møde i bestyrelsen skal kassereren kvartalsvis overfor bestyrelsen fremlægge afstemt regnskab med bilag og kontoopgørelser.

Stk. 7             Såvel foreningens revisor som bestyrelsen kan til enhver tid uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag.

Stk. 8             Foreningens budget for det næste år fremlægges på generalforsamlingen.

 

 • §8

Tegningsret

Stk. 1             Foreningen tegnes af formand samt et bestyrelsesmedlem af den på  generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2             Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsen og kassereren hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede gældsforpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin respektive formue.

Stk. 3             Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter en forudgående generalforsamlingsvedtagelse.

Stk. 4             Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på foreningens vegne.

 

 • §9

Opløselighed

Stk. 1             Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette vedtages med ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 6 ugers mellemrum.

Stk. 2             Såfremt der på sidstnævnte generalforsamling ikke kan opnås den nævnte ¾ majoritet, indkaldes der senest 14 dage efter dennes afholdelse til en ny, hvor almindeligt stemmeflertal vil være gældende.

Stk. 3             Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens midler et for håndbolden fremmende formål i Vordingborg kommune, som nærmere bestemmes på den endeligt afviklende generalforsamling med almindeligt flertal.

                      Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være afviklet.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 31. august 2020

 

Vordingborg den 31. august 2020

 

 

Jan Lindorff_______________________                            

 

 

Rikke Næstholdt____________________                           Lone Abildgaard__________________

 

 

Gitte Behrens ______________________                          Gitte Olsen_______________________

 

 

Jonas Dueholm_____________________                          Cecilie Pedersen___________________

 

Som referent:  Cecilie Pedersen                                   Som dirigent: Henrik Kryhlmand

 

__________________________________                         ________________________________